truongtuuyen21091999 5/19/2024 12:36:11 AM

+ Khi bạn Hùng nói chuyện, bạn An hay bạn Hoa nghe rõ hơn (hình 10)? Vì sao?
+ Em kết luận được gì về độ to của âm thanh khi người nghe ở gần nguồn âm hơn?