gaptaolaban 4/13/2024 1:15:28 AM

Hấp thụ hoàn toàn một lượng khí carbon dioxide (CO2) vào nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) dư, tạo ra 10 g kết tủa calcium carbonate (CaCO3). Phản ứng xảy ra như sau:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
Khối lượng dung dịch nước vôi trong
A. giảm 10 g.                                                    B. tăng 10 g.
C. giảm 5,6 g.                                                   D. tăng 4,4 g.