vietchien0113 4/13/2024 1:17:56 AM

Hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật sẽ bị xử phạt theo những hình thức nào?
A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền.
B. Cảnh cáo, phạt tiền và phạt tử hình.
C. Cải tạo không giam giữ hoặc cảnh cáo.
D. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.
Đáp án chính xác