hoangdiemquynh2k1 4/3/2024 1:26:46 AM

Xem lại năm bài học ở học kì I, lập bảng hệ thống hóa thông tin về các văn bản đọc theo mẫu sau:
Bài
Văn bản
Tác giả
Loại, thể loại
Đặc điểm nổi bật
Nội dung
Hình thức