gak0nbd287 6/26/2023 11:14:46 AM

Cho em hỏi: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;3;-1) và mặt phẳng (P): x-2y+5z-1=0 hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P) là H(a;b;c) khi đó giá trị của biểu thức T=abc Bằng. Em cảm ơn.

Câu Hỏi Liên Quan