Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 [gợi ý]
6/29/2023 9:51:13 PM
thanhtaitl ...

Gợi ý đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2023

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Vật lý (24 mã đề) trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 do giáo viên chuyên môn thực hiện để các thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Đáp án Vật lí mã đề 201

1.A 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.C 25.C 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.D 39.C 40.A

Đáp án Vật lí mã đề 202

1.C 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.A 28.B 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.D

Đáp án Vật lí mã đề 203

1.D 2.B 3.A 4.A 5.D 6.C 7.D 8.D 9.C 10.C
11.D 12.B 13.D 14.C 15.D 16.B 17.C 18.C 19.D 20.B
21.C 22.D 23.C 24.B 25.B 26.C 27.D 28.D 29.C 30.D
31.C 32.C 33.B 34.B 35.A 36.B 37.B 38.D 39.B 40.A

Đáp án Vật lí mã đề 204

1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.A 12.B 13.A 14.B 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.B 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C

Đáp án Vật lí mã đề 205

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.C 34.B 35.D 36.D 37.D 38.C 39.B 40.B

Đáp án Vật lí mã đề 206

1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C
11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.D 30.A
31.D 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.C 39.C 40.A

Đáp án Vật lí mã đề 207

1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20.B
21.B 22.A 23.B 24.C 25.A 26.D 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.D 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

Đáp án Vật lí mã đề 208

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B
11.D 12.D 13.B 14.C 15.A 16.D 17.C 18.A 19.C 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.A 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.A 39.B 40.D

Đáp án Vật lí mã đề 209

1.B 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.C 37.D 38.B 39.C 40.B

Đáp án Vật lí mã đề 210

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C
21.D 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.C 32.A 33.A 34.C 35.C 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B

Đáp án Vật lí mã đề 211

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.C 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D
31.C 32.A 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.B 39.D 40.D

Đáp án Vật lí mã đề 212

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...